10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên
10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

N?u mu?n làm cho “núi ?ôi” tr? nên to l?n và s?n ch?c m?t cách t? nhiên, b?n nên b? sung th??ng xuyên các lo?i th?c ph?m d??i ?ây.

  1. ??u nành: Theo Boldsky, trong ??u nành có ch?a m?t l??ng l?n genistein và isoflavone, các ch?t t??ng t? nh? hormone estrogen giúp t?ng kích th??c vòng ng?c và hi?u qu? r?t l?n. B?n có th? b? sung cho c? th? hàng ngày b?ng nhi?u hình th?c nh? b?t ??u nành, s?a ??u nành hay h?t ??u nành.

thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc

  1. H?t cây thì là: Theo truy?n th?ng x?a, các th?y lang th??ng dùng rau thì là và h? c?a nó ?? t?ng l??ng s?a ? ph? n? cho con bú. H?t thì là c?ng ???c ch?ng minh là r?t giàu phytoestrogens, m?t ch?t giúp c?i thi?n kích th??c vòng m?t c?a b?n m?t cách t? nhiên.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  2. S?a và các s?n ph?m t? s?a có ch?a l??ng estrogen khá l?n nên khi b?n tiêu th? các lo?i th?c ph?m này s? giúp ích r?t nhi?u cho vi?c t?ng kích th??c ng?c c?a b?n.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  3. C? c?i ???ng: ?ây là m?t món ?n chay r?t giàu ch?t s?t, không ch? giúp thúc ??y ham mu?n “yêu” c?a ng??i ph? n? mà nó còn có công d?ng c?i thi?n kích th??c vòng ng?c m?t cách t? nhiên.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  4. Cà r?t: Lo?i c? màu cam này có ch?a hàm l??ng estrogen r?t l?n, giúp thúc ??y b? ng?c c?a b?n. B?n có th? ?n s?ng, lu?c hay s? d?ng n??c ép cà r?t ??u r?t hi?u qu?.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  5. Các lo?i ng? c?c lành m?nh nh? g?o r?t có ích trong vi?c xây d?ng và làm s?n ch?c các mô m? ? ng?c. Bên c?nh ?ó, chúng c?ng giúp ng?n ng?a và phòng tránh c?n b?nh ung th? vú.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  6. Các lo?i h?t nh? qu? h? tr?n, óc chó, h?t ?i?u hay h?t d? là nh?ng th?c ph?m r?t giàu phytoestrogen, h?p ch?t t?ng c??ng kích thích t? n? có kh? n?ng làm n? ng?c.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  7. Trái cây:Các lo?i trái cây nh? ?ào, dâu tây, qu? mâm xôi ???c bi?t ??n v?i hàm l??ng phytoestrogen cao. Chúng là nh?ng th?c ph?m có l?i cho s? phát tri?n c?a vòng m?t, r?t thích h?p cho nh?ng ch? em ph? n? ng?c nh?, thi?u s?n ch?c.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  8. Th?o d??c:Nhi?u lo?i th?o d??c c?ng ???c coi là ph??ng th?c làm n? ng?c t? nhiên. M?t tách trà ?en hay trà xanh có ch?a nhi?u phytoestrogen s? giúp kích thích t? n? và t?ng kích th??c vòng m?t c?a b?n.thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc
  9. Các lo?i ??u nh? ??u xanh, ??u ?en r?t hi?u qu? trong vi?c c?i thi?n kích th??c b? ng?c m?t cách t? nhiên. Bên c?nh ?ó, ??u Hà Lan có ch?a m?t hàm l??ng estrogen cao giúp xây d?ng các mô ng?c và làm s?n ch?c làn da c?a vòng m?t.

thuc-pham-giup-tang-kich-thuoc-nguc

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01